Zákon č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

1. NÁZEV

 

Obec Hraběšice

 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

 

Právním základem současného postavení obce Hraběšice je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Obec Hraběšice je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Obec Hraběšice má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Obec Hraběšice vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 

Zastupitelstvo obce

David Maliňák - starosta

René Hilscher - místostarosta

Tomáš Prokop

Martin Večeřa

Libor Suchánek

Helena Večeřová - předsedkyně finančního výboru

Josef Hanzalík - předseda kontrolního výboru

Kontrolní výbor

Josef Hanzalík, Miloslava Mikulková, JUDr. Hana Suchánková

Finanční výbor

Helena Večeřová, Markéta Biková, Jaroslava Mikulková

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

 

4.1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

 

Obec Hraběšice

Hraběšice 50

788 15 Velké Losiny

 

4.2 ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

 

Obec Hraběšice

Hraběšice 50

788 15 Velké Losiny

 

4.3 ÚŘEDNÍ HODINY

 

Úřední hodiny: Středa  15:00 - 18:00

 

4.4 TELEFONNÍ ČÍSLA

 

telefon: 773 415 275

 

4.6 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

 

www.hrabesice.eu

 

4.7 ADRESA E-PODATELNY

 

e-mail, adresa elektronické podatelny: info(@)hrabesice.eu

 

4.8 DALŠÍ ELEKTRONICKÉ ADRESY

 

obec(@)hrabesice.eu

 

4.9 DATOVÁ SCHRÁNKA

 

zupazd4

 

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

 

Bankovní spojení:1905614319/0800 , (CZ64 0800 0000 0019 0561 4319)

 

6. IČ

 

IČ: 00635928

 

7. DIČ

 

DIČ: CZ00635928

 

8. DOKUMENTY

 

8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

 

Seznam hlavních dokumentů

 

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

 

Povinně zveřejňované informace.

 

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Místem pro přijímání písemných stížností, námětů a podnětů atd. je PODATELNA obecního úřadu.

Ústní stížnosti přijímají starosta, místostarosta či účetní obce. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je osoba přijímající stížnost povinna sepsat záznam, který se po přečtení předloží stěžovateli k podpisu. Odmítne-li stěžovatel záznam podepsat, nebude záležitost jako stížnost vyřizována.

 

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

1. Odvolací řízení

•           obecná úprava §§ 81 - 93 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

o          proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal,

o          odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal,

o          odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.

2. Přezkumné řízení

•           obecná úprava §§ 94 - 99 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

o          v přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy,

o          rozhodnutí, které je v právní moci, může z vlastního nebo jiného podnětu přezkoumat správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

3. Obnova řízení a nové rozhodnutí

•           obecná úprava §§ 100 - 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

o          řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže

?          vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo

?          bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,

?          a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

o          účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí.

 

 

12. FORMULÁŘE

 

 

13. POPISY POSTUPŮ

 

popisy postupů - návody pro řešení životních situací (odkaz vede na stránky Portálu veřejné správy České republiky)

 

14. PŘEDPISY

 

14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

 

Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

 

14.2 VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 

1/2012, o místním poplatku z ubytovací kapacity

3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

stavebním odpadem na území

4/2012, o poplatku za komunální odpad

5/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hraběšice

6/2012, o místním poplatku ze psů

 

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ je stanoven. Jeho znění je možné nalézt na Úřední desce obecního úřadu.

 

16. LICENČNÍ SMLOUVY

 

Obec neposkytuje žádné licence.

 

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Povinně zveřejňované informace.

Úřední deska

Hraběšický občasník