Nejčastější dotazy v souvislosti se záměrem vybudování domovních čistíren odpadních vod (DČOV)  v Hraběšicích a Krásném:

Musí mít obec naší velikosti ČOV?

Obce do 500 obyvatel nemají dle zákona povinnost mít ČOV. Musí však podle zákona vycházet hodnoty odebíraných vzorků odpadních vod.

Musí mít majitel rodinného domu DČOV?

Je pouze na majiteli, jak se rozhodne nakládat se svými odpadními vodami, tj. ponechá-li si jímku (vodotěsnou nádrž na odpadní vody) nebo zřídí svou DČOV. V případě jímky musí majitel RD na požádání doložit vývoz ekvivalentního množství odpadních vod. Za hospodaření s odpadní vodou je ale vždy odpovědný majitel zdroje odpadní vody, majitel RD nebo chaty.

Jaké jsou provozní náklady DČOV?

Průměrná spotřeba elektrické energie pro RD do 6 obyvatel se pohybuje okolo 1,5 kW/den tj. cca 2 500Kč/rok. Dále je nutno započítat u čističek povolované vodoprávním řízením dvakrát ročně odebíraný vzorek, tj. cca 2 000 Kč. U certifikované ČOV při zkráceném řízení tyto vzorky nejsou potřeba.  Jedná se o nejúčinnější čistírny, které splňují nejpřísnější limity. Nutná je také jednou za dva roky revize ČOV a případně doplnění bakterií 500 Kč/rok.. Většina DČOV má také tzv. kalové nádrže, které je nutné kontrolovat a při naplnění je vyvézt nebo u některých stačí kal zkompostovat. V průměru vychází náklad na likvidaci odpadních vod pro RD s  1-6 obyvateli max. do 5 000 Kč/rok.

Jak to bude s náklady DČOV pořízené obcí z dotace?

DČOV z dotace bude provozována obcí, za předčištění vypouštěných odpadních vod bude zodpovědná obec. Výše zmiňované náklady budou započítány do stočného kromě elektrické energie. Sledování funkčnosti DČOV bude zajištěno bezdrátovou komunikací na tzv.  malý dispečink na OU, přes mobilní aplikace atd. Znamená to, že obec bude zajišťovat bezporuchový provoz čističky, doplňování bakterií, odvoz kalu, revize.

Co obnáší provozování DČOV pod správou obce, podmínka při vybudování z dotačního programu MŽP výzva 12/2019 ?

Základní principem vybudování DČOV pod správou obce je, že tato zabezpečí jejich provoz minimálně po dobu 10let, buď vlastními prostředky nebo se obrátí na specializovanou firmu. V obou případech se v závislosti na počtech, typu a velikostí DČOV můžeme bavit v nákladu okolo 100 tis Kč ročně. Pro typovou velikost obce do 200 obyvatel a 40 – 50 ks DČOV je k obsluze zapotřebí jeden odborně zaškolený pracovník na 10 hodin měsíčně.

 Kolik obec bude stát vybudování obecní DČOV?

Odhad na zabudování DČOV a s tím spojena nutnost vybudovaní příslušných retenčních nádrží, vsakovacích jímek a svodů do vodotečí, související administrativy a vyřízení dotace, příslušných povolení, projektové dokumentace se předpokládá  na cca 5 mil. Kč. Obec bude vyžadovat spoluúčast, předpokládáme že 20 tis Kč na žadatele. Původně plánovaný strategický záměr dle územního plánu bylo řešit čištění odpadních vod centrální ČOV s vybudováním centrální kanalizace, kterou ale není možné realizovat s ekonomických důvodů. Náklady na tuto investici by přesáhly 70 mil Kč. Stát by takový to projekt podpořil jen nedostatečně, obec by byla nucena se zadlužila mimo rámec odpovědného hospodáře na mnoho desítek let. Provoz centrální ČOV a kanalizace by byl také neúměrně drahý. Kanalizační přípojka na ČOV v Šumperku má podle prověření parametry s ještě horší predikcí a je jak technicky tak ekonomicky nerealizovatelná.

Jak je to se stočným?

Mezi obcí a občany musí být, a to v každém případě, sepsána odběratelská smlouva na vypouštění předčištěných odpadních vod nejpozději do zkolaudování DČOV. K tomuto projektu se předpokládáme do 1. 1. 2022. Součástí smluvního vztahu bude stočné, které se vypočítává ze skutečných nákladů na provoz celé pořízené sítě DČOV za rok.

Jak proběhne proces od žádosti o DČOV majitelem nemovitosti po její předání a provozování ?

Komu bude následně patřit vybudovaná DČOV z dotačního programu ?

  1. Majitel nemovitosti požádá o vybudování DČOV pro dané č.p. na obec ( již proběhlo, je možné ještě žádat ) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  2. Po upřesnění podmínek vyvěšením www.hrabesice.eu , zasláním na e-mail bude žadatel vyzván OU k závaznému potvrzení požadavku s ověřením podpisu. Žadatel také potvrdí čestným prohlášením, že je majitelem nemovitosti a pozemku ke zřízení DČOV.
  3. Žadatel bude následně osloven a navštíven projektantem pro vyplnění karty přípojky, řešení umístění DČOV s navržením připojení a odvodu např. do vodoteče, retenční nádrže, vsakovací jímky a prověření možností zřízení přípojky na el. energii.
  4. Po vyzvání uhradí žadatel poplatek, spoluúčast na investici (předpokládáme 20 000 Kč)
  5. Po zprovoznění DČOV podepíše „budoucí majitel“ smlouvu o výpůjčce a darování dle § 2193 a násl.§ 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K této smlouvě bude i předložena smlouva k podpisu na stočné pro daný rok s kalkulací.

 

 

 

Úřední deska

Hraběšický občasník