Zákon o střetu zájmů

Zákon o střetu zájmů

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. (dále jen „zákon o střetu zájmů“), ukládá veřejným funkcionářům, mimo jiné povinnosti, podávat oznámení o:

 • jiných vykonávaných činnostech,
 • majetku nabytý v průběhu výkonu funkce,
 • příjmech, darech a závazcích.

Veřejnými funkcionáři jsou

 • člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a člen zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
 • člen rady obce, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
 • starosta obce, místostarosta obce a členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce
 • dlouhodobě uvolněni.

Povinnost podat oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů ode dne ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů. Registr vede evidenční orgán, kterým je starostka obce Hraběšice.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

 

 

Nahlížení do registru oznámení

Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Do registru lze nahlížet v písemné nebo elektronické podobě.

Žádost o nahlédnutí do registru (písemného i elektronického):

Žádost se podává:

 • osobně na obecním úřadě v úředních hodinách (středa 15:00 – 18:00):
 • poštou
 • elektronicky na mail obce: info(@)hrabesice.eu

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách na obecním úřadě.

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán (starostka).

Uživatelské jméno a přístupové heslo může být přiděleno formou:

 • osobního převzetí,
 • doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (do vlastních rukou).

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která:

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené :v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.Ke stažení

Úřední deska

Hraběšický občasník